Waterbouwkundige werken

 

 • Aanleg wachtbekkens
 • Aanleg onder- en bovengrondse bufferbekkens
 • Aanleg gecontroleerde overstromingsbekkens
 • Aanleg stuwconstructies
 • Plaatsen houten betuining
 • Plaatsen schanskorven
 • Plaatsen houten en metalen damwanden

Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen

 

 • Machinaal en handmatig maaien taluds en oevervegetatie
 • Slibruiming
 • Baggeren waterlopen en vijvers
 • Onderhoud roosters

Wegenis en rioleringswerken

 

 • Opbreken bestaande wegenis en riolering
 • Aanleg rioleringen
 • Aanleg funderingen
 • Aanleg lijnvormige elementen
 • Aanleg nieuwe wegenis